טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Radio
Radio
עותק
<!-- Primary Radio --><div class="form-check"><input class="form-check-input" type="radio" name="exampleRadio" id="primaryRadio"><label class="form-check-label" for="primaryRadio">Primary Radio</label></div><!-- Success Radio --><div class="form-check"><input class="form-check-input form-check-success" type="radio" name="exampleRadio" id="successRadio" checked><label class="form-check-label" for="successRadio">Success Radio</label></div><!-- Danger Radio --><div class="form-check"><input class="form-check-input form-check-danger" type="radio" name="exampleRadio" id="dangerRadio"><label class="form-check-label" for="dangerRadio">Danger Radio</label></div><!-- Warning Radio --><div class="form-check"><input class="form-check-input form-check-warning" type="radio" name="exampleRadio" id="warningRadio"><label class="form-check-label" for="warningRadio">Warning Radio</label></div><!-- Info Radio --><div class="form-check"><input class="form-check-input form-check-info" type="radio" name="exampleRadio" id="infoRadio"><label class="form-check-label" for="infoRadio">Info Radio</label></div><!-- Secondary Radio --><div class="form-check"><input class="form-check-input form-check-secondary" type="radio" name="exampleRadio" id="secondaryRadio"><label class="form-check-label" for="secondaryRadio">Secondary Radio</label></div><!-- Light Radio --><div class="form-check"><input class="form-check-input form-check-light" type="radio" name="exampleRadio" id="lightRadio"><label class="form-check-label" for="lightRadio">Light Radio</label></div><!-- Dark Radio --><div class="form-check"><input class="form-check-input form-check-dark" type="radio" name="exampleRadio" id="darkRadio"><label class="form-check-label" for="darkRadio">Dark Radio</label></div>
Radio Card
עותק
<div class="single-plan-check shadow-sm active-effect"><div class="form-check mb-0"><input class="form-check-input" type="radio" name="planChoose" id="Individual"><label class="form-check-label" for="Individual">Individual</label></div><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-person text-primary" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M10 5a2 2 0 1 1-4 0 2 2 0 0 1 4 0zM8 8a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0 0 0 0 6zm6 5c0 1-1 1-1 1H3s-1 0-1-1 1-4 6-4 6 3 6 4zm-1-.004c-.001-.246-.154-.986-.832-1.664C11.516 10.68 10.289 10 8 10c-2.29 0-3.516.68-4.168 1.332-.678.678-.83 1.418-.832 1.664h10z"/></svg></div><div class="single-plan-check active shadow-sm active-effect"><div class="form-check mb-0"><input class="form-check-input" type="radio" name="planChoose" id="Team" checked><label class="form-check-label" for="Team">Team</label></div><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-people text-success" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M15 14s1 0 1-1-1-4-5-4-5 3-5 4 1 1 1 1h8zm-7.978-1h7.956a.274.274 0 0 0 .014-.002l.008-.002c-.002-.264-.167-1.03-.76-1.72C13.688 10.629 12.718 10 11 10c-1.717 0-2.687.63-3.24 1.276-.593.69-.759 1.457-.76 1.72a1.05 1.05 0 0 0 .022.004zM11 7a2 2 0 1 0 0-4 2 2 0 0 0 0 4zm3-2a3 3 0 1 1-6 0 3 3 0 0 1 6 0zM6.936 9.28a5.88 5.88 0 0 0-1.23-.247A7.35 7.35 0 0 0 5 9c-4 0-5 3-5 4 0 .667.333 1 1 1h4.216A2.238 2.238 0 0 1 5 13c0-1.01.377-2.042 1.09-2.904.243-.294.526-.569.846-.816zM4.92 10c-1.668.02-2.615.64-3.16 1.276C1.163 11.97 1 12.739 1 13h3c0-1.045.323-2.086.92-3zM1.5 5.5a3 3 0 1 1 6 0 3 3 0 0 1-6 0zm3-2a2 2 0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0-4z"/></svg></div><div class="single-plan-check shadow-sm active-effect"><div class="form-check mb-0"><input class="form-check-input" type="radio" name="planChoose" id="Company"><label class="form-check-label" for="Company">Company</label></div><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-building text-danger" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M14.763.075A.5.5 0 0 1 15 .5v15a.5.5 0 0 1-.5.5h-3a.5.5 0 0 1-.5-.5V14h-1v1.5a.5.5 0 0 1-.5.5h-9a.5.5 0 0 1-.5-.5V10a.5.5 0 0 1 .342-.474L6 7.64V4.5a.5.5 0 0 1 .276-.447l8-4a.5.5 0 0 1 .487.022zM6 8.694L1 10.36V15h5V8.694zM7 15h2v-1.5a.5.5 0 0 1 .5-.5h2a.5.5 0 0 1 .5.5V15h2V1.309l-7 3.5V15z"/><path d="M2 11h1v1H2v-1zm2 0h1v1H4v-1zm-2 2h1v1H2v-1zm2 0h1v1H4v-1zm4-4h1v1H8V9zm2 0h1v1h-1V9zm-2 2h1v1H8v-1zm2 0h1v1h-1v-1zm2-2h1v1h-1V9zm0 2h1v1h-1v-1zM8 7h1v1H8V7zm2 0h1v1h-1V7zm2 0h1v1h-1V7zM8 5h1v1H8V5zm2 0h1v1h-1V5zm2 0h1v1h-1V5zm0-2h1v1h-1V3z"/></svg></div>